Behandling av personuppgifter/integritetspolicy

På Danator är vi måna om din integritet. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla från och med den 25 maj 2018. I och med den nya och skärpta dataskyddsförordningen har vi uppdaterat vår policy. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter hos oss. Vi respektiverar individers integritet och vikten av att skydda de personuppgifter som anförtrotts oss av våra kunder, leverantörer, medarbetare och andra parter. Det är vårt ansvar att på ett relevant och lämpligt sätt behandla och skydda alla personuppgifter i enlighet med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

Denna text beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida, www.danator.se, mailar oss eller på annat sätt är i kontakt med oss. Nedan finns uppgifter om vilka rättigheter du har och hur du kan ta kontakt med oss.

Generellt samlar vi inte in och lagrar inte personuppgifter elektroniskt men behandlar personuppgifter för att administrera löpande affärsrelationer med kunder, leverantörer, myndigheter eller andra parter och för att hantera löpande ekonomiska transaktioner när det är nödvändigt och har en tydlig legal grund. Vi respekterar din integritet och säkerställer att dina uppgifter behandlas med sekretess och respekt utifrån rådande situation.

Vi begränsar insamlingen och behandlingen av personuppgifter i möjligaste mån och samlar in, lagrar eller behandlar personuppgifter enbart när det är nödvändigt och har en tydlig legal grund. Så få personuppgifter som är praktiskt möjligt registreras och lagras för att uppnå ändamålet med behandlingen. Vi informerar individerna om vilka personuppgifter vi samlar in och hur uppgifterna kommer att användas.

Typiskt sett samlar vi inte in några personuppgifter om dig om du inte själv väljer att lämna dina uppgifter till oss, till exempel genom att maila oss direkt. När du mailar oss samlar vi in de personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss. I våra affärsprojekt kan vi lagra personuppgifter som du frivilligt lämnat i syfte att möjliggöra kommunikation enligt affärsavtal. Personuppgifter kan exempelvis vara namn, jobbtitel, företag, telefonnummer, postadress, e-postadress.

Dina personuppgifter behandlar vi så länge det är relevant utifrån sammanhanget för att kunna kommunicera och besvara dina frågor. Vi säljer inte personuppgifter och vi gör inte dessa tillgängliggör för tredje part för kommersiella ändamål utan ditt samtycke.

Vi lagrar personuppgifter på ett säkert sätt. Försiktighetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter, t.ex. genom att säkerhetsrutiner så som att begränsa åtkomsten enbart till en liten grupp namngivna personer.

Vänligen kontakta oss enligt nedan om du vill få information om eller en kopia av vilka personuppgifter vi har lagrade om dig samt mer detaljer kring hur vi behandlar dessa. Detsamma gäller om det är felaktiga uppgifter och de ska rättas eller kompletteras samt om du vill få dina personuppgifter raderade t.ex. då de inte längre behöver behandlas för att ändamålet inte längre är aktuellt. Vänligen kontakta oss om det finns andra åtgärder som du vill att vi vidtar eller om du har frågor av något slag.

Kontakt

Kontakt med oss i anledning av ovan eller om du har andra frågor eller kommentarer sker genom kontakt med oss via info@danator.se alternativt adressen Box 120 08, 10221 Stockholm, Sverige.

In English

Privacy Notice: For information in English please contact us on info@danator.se or on the address Box 120 08, 10221 Stockholm, Sweden.